Decizia nr 1 / 2012 – Certificarea RBPF

 C O L E G I U L    F A R M A C I Ş T I L O R    D I N    R O M Â N I A

Str. Viitorului nr. 4, Sector 2 – BUCUREŞTI

Tel./Fax: 021- 210 02 56; Tel: 021 – 210 02 51

E-mail: office@colegfarm.ro; www.colegfarm.ro

D E C I Z I A  Nr. 1 / 2012

a

BIROULUI EXECUTIV

al

Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România 

privind situaţiile de  eliberare,  avizare ,notificare,  suspendare sau retragere

a  certificatelor RBPF- anul 2012

             În temeiul următoarelor acte normative:

-Legea farmaciei nr. 266/2008,  cu modificarile şi completările ulterioare;

-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completari,le ulterioare:

– Titlul XIV: Exercitarea profesiei de farmacist, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România,

– Titlul XVII: Medicamentul;

-Ordinul MS/CNAS 1723/950, al Ministrului sanatatii si Presedintelui CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a COCA /2012 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012,aprobat prin HG 1389/2010-Anexa nr.30;

-Ordinul MS nr. 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică;

-Ordinul MS nr. 962/2009, pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea  şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Decizia nr. 2 din 15/06/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului ,

Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România,

DECIDE:

Art. 1 -Certificatul RBPF este valabil timp de un an de la eliberare.

 Vizarea anuala a acestuia  se face dupa o noua evaluare a farmaciei, inainte de expirarea termenuluii de valabilitate.

Art. 2 -Urmatoarele modificari se notifică pe verso Certificatului RBPF:

-Schimbarea detinatorului Autorizatiei de functionare a farmaciei, cu declaratie pe proprie raspundere a farmacistului sef precum ca aceasta situatie nu a modificat conditiile initiale care au stat la baza emiterii certificatului.

-Schimbarea farmacistului sef, care implica doua situatii :

a)      noul farmacist sef a urmat cursul de instruire RBPF.

b)      noul farmacist sef nu a urmat cursul de instruire RBPF.

In acest caz, farmacistul trebuie sa aduca dovada ca s-a inscris la primul curs RBPF organizat de Colegiul judetean .In caz ca farmacistul in cauza nu va urma cursul organizat de colegiul judetean, Certificatul RBPF va fi anulat.

Anuntul catre Colegiul judetean se va face in maxim 3 zile de la producerea modificarilor.

Aceste notificari se fac in maxim 3 zile de la solicitare.

Lipsa anuntului atrage dupa sine suspendarea sau anularea certificatului RBPF, dupa caz.

Art. 3 Pana la vizarea anuala a certificatului, in cazul modificarii personalului angajat, farmacistul sef va prezenta la Colegiul judetean noua structura de personal , fisele de atributii ale personalului nou angajat, pentru a fi vizate si  procedurile din dosarul standard al farmaciei  semnate de personalul angajat.

Anuntul catre Colegiul judetean  se va face in maxim 3 zile de la producerea schimbarilor.

Lipsa anuntului atrage dupa sine suspendarea sau anularea certificatului RBPF, dupa caz.

Art. 4 -Urmatoarele modificari implica o noua evaluare a farmaciei :

-Schmbarea sediului farmaciei.

-Modificarea, reamenajarea spatiului.

-Renuntarea /reluarea activitatii de receptura.

Anuntul catre Colegiul judetean se va face in maxim 3 zile de la producerea modificarilor .

Evaluarea se va face in maxim 5 zile de la solicitarea scrisa din partea farmaciei.

Lipsa anuntului atrage dupa sine suspendarea sau anularea certificatului RBPF, dupa caz.

Art. 5 -Farmaciile nou infiintate vor fi evaluate in maxim 5 zile de la depunerea cererii de evaluare si li se va elibera certificatul RBPF in cazul in care indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Echipele de evaluatori pot fi mentinute sau pot fi schimbate in functie de decizia Consiliului judetean al farmacistilor.

In cazul in care evaluatorii sunt schimbati, noii evaluatori vor  trebui instruiti corespunzator cu activitatea de evaluare si li se va elibera Atestatul de evaluator.

Art. 6. Decizia de  suspendare  sau de anulare a  Certificatului RBPF, se trimite la Casa judeteana de Asigurari de Sanatate si la Ministerul Sanatatii in termen de 5 zile de la emitere.

Art. 7. Taxa de evaluare pentru farmaciile nou infiintate este de 100 ron, si se achita la Colegiul Judetean al Farmacistilor

PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru  LUPULIASA

Bucureşti, 3 ianuarie 2012

This entry was posted in Documente and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Decizia nr 1 / 2012 – Certificarea RBPF

  1. Pingback: Anunț important privind Certificarea RBPF | Colegiul Farmaciștilor Neamț

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *